Civilno pravo

Ureja pravna razmerja med posamezniki, v katerih nobena od strank nima oblastnega položaja, temveč sta obe stranki enakopravni. V tovrstnih pravnih razmerjih velja načelo avtonomije volje, ki ga sicer omejujejo kogentni (prisilni) predpisi, poleg tega pa so zanje značilna tudi dispozitivna pravna pravila; načeloma velja tisto, kar se stranki dogovorita, če to ni v nasprotju s prisilnimi predpisi, zakonske določbe se uporabijo le, če se stranke niso dogovorile drugače.

Civilno pravo se deli na:

  • obligacijsko pravo (pogodbeno pravo, odškodninska razmerja, enostranski pravni posli, povračilne oziroma reparacijske obveznosti)
  • družinsko pravo (ureja razmerja med zakoncema, zunajzakonskima partnerjema, razmerja med starši in otroki,..)
  • dedno pravo (ureja način prehoda premoženja po smrti zapustnika na njegove dediče)
  • stvarno pravo (ureja pravice na stvari oziroma razmerja med ljudmi glede na stvar → npr. lastninska pravica, zastavna pravica, služnosti,…)

Storitve naše odvetniške družbe na civilnopravnem področju zajemajo predvsem:

  1. pravno svetovanje s področja obligacijskega, družinskega, dednega in stvarnega prava,
  2. sestavljanje pogodb, sporazumov in drugih zasebnih listin v civilnopravnih zadevah,
  3. zastopanje strank pred sodišči in drugimi državnimi organi,
  4. uveljavljanje pravic strank in zastopanje v izvršilnih postopkih.
civilno-pravo