Insolvenčno pravo

Gospodarska kriza in recesija kot njena posledica sta mnoga podjetja oziroma posameznike pahnili na rob preživetja ter povzročili, da so postali trajno nelikvidni oziroma dolgoročno plačilno nesposobni.

Naša odvetniška družba na področju insolvenčnega prava, ki se uvršča na področje gospodarskega prava in ureja potek postopkov zaradi insolventnosti pravnih in fizičnih oseb, nudi predvsem storitve:

  1. pravno svetovanje upnikom v zvezi z zavarovanjem njihovih terjatev,
  2. uveljavljanje terjatev upnikov v postopkih zaradi insolventnosti (prijave terjatev in ločitvenih ter izločitvenih pravic, zastopanje v postopkih zaradi uveljavljanja prerekanih terjatev, izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj),
  3. pravno svetovanje in zastopanje dolžnikov v postopkih zaradi insolventnosti,
  4. pravno svetovanje v postopkih finančnega prestrukturiranja,
  5. pravno svetovanje in pomoč upraviteljem v postopkih zaradi insolventnosti pri raznovrstnih pravnih opravilih in pripravi ustreznih aktov,
  6. zastopanje strank v sporih o odškodninski odgovornosti članov poslovodstva oziroma uprave gospodarskih družb.
insolvencno-pravo